Klara Posfay-Barbe, Switzerland

Children's Hospital of Geneva University Hospital of Geneva

Presentations by Klara Posfay-Barbe

Sessions chaired by Klara Posfay-Barbe

When Session Room
Mon-12
17:00 - 18:00
General Session — Mini-oral abstract presentations 1 Corcovados 3


© 2019 IPTA2018